ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವ, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯವೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಬಾರದು.

Read More ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವ, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯವೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಬಾರದು.